Sākums

 • Ar prieku atbildēsim uz jautājumiem, kas saistīti ar darba drošības nodrošināšanu Jūsu uzņēmumā!

Darba Aizsardzības likums

 1. gada 1. janvārī stājās spēkā “Darba aizsardzības likums”.
 2. pants. Likuma mērķis ir garantēt un uzlabot nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā, nosakot darba devēju, nodarbināto un viņu pārstāvju, kā arī valsts institūciju pienākumus, tiesības un savstarpējās attiecības darba aizsardzībā.

Pamatojoties uz iepriekšminēto visos uzņēmumos ir nepieciešams izvērtēt esošo situāciju darba aizsardzības jomā, noteikt un nodrošināt pasākumu veikšanu, kas atbilst tiesību aktu prasībām.

 1. pants. Likuma piemērošanas joma – Likuma normas un prasībām visās nodarbinātības jomās, ja citos likumos nav noteikts citādi.

4.pants. Darba aizsardzības vispārīgie principi

1) darba vidi izveido tā, lai izvairītos no darba vides riska vai mazinātu nenovēršama darba vides riska ietekmi;

2) novērš darba vides riska cēloņus;

3) darbu pielāgo indivīdam, galvenokārt darba vietas iekārtojuma, darba aprīkojuma, kā arī darba un ražošanas metožu izvēles ziņā, īpašu uzmanību pievērš tam, lai atvieglotu vienmuļu darbu un darbu ar iepriekš noteiktu ritmu un mazinātu tā negatīvo ietekmi uz veselību;

4) ņem vērā tehnikas, higiēnas un medicīnas attīstību;

5) bīstamo aizstāj ar drošo vai mazāk bīstamo;

6) izveido saskaņotu un visaptverošu darba aizsardzības pasākumu sistēmu;

7) dod priekšroku kolektīvajiem darba aizsardzības pasākumiem salīdzinājumā ar individuālajiem darba aizsardzības pasākumiem;

8) novērš darba vides riska ietekmi uz to nodarbināto drošību un veselību, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikta īpaša aizsardzība;

9) veic nodarbināto instruktāžu un apmācību darba aizsardzības jomā;

10) darba aizsardzības jomā sadarbojas ar nodarbinātajiem un uzticības personām.

Pašnodarbinātajam ir pienākums rūpēties par savu drošību un veselību darbā, kā arī par to personu drošību un veselību, kuras ietekmē vai var ietekmēt viņa darbs.

5.pants. Darba aizsardzības sistēmas organizēšana

Saskaņā ar darba aizsardzības vispārīgajiem principiem darba devējam ir pienākums organizēt darba aizsardzības sistēmu, kurā ietilpst:

1) darba vides iekšējā uzraudzība, tai skaitā darba vides riska novērtēšana;

2) darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana;

3) konsultēšanās ar nodarbinātajiem, lai viņus iesaistītu darba aizsardzības uzlabošanā.

Darba devējam ir pienākums nodrošināt darba aizsardzības sistēmas darbību uzņēmumā.

Ar darba aizsardzību saistītos izdevumus sedz darba devējs, kā arī likumā noteiktajā kārtībā — no darba negadījumu speciālā budžeta.

Lai organizētu noteikto darba aizsardzības sistēmu, darba devējs, šīs sistēmas izveidē un uzturēšanā var iesaistīt kompetentu institūciju vai kompetentu speciālistu, bet uzņēmumā norīko par darba aizsardzību atbildīgo personu. Darba devējs informē kompetento institūciju vai kompetento speciālistu par darba aizsardzības pasākumiem uzņēmumā un darba vietās, kā arī par darba vides faktoriem, kuri rada vai var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai.

Tos komercdarbības veidus, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju, šīs institūcijas iesaistīšanas kārtību, kā arī gadījumus, kad darba devējs, veicot minēto komercdarbību, drīkst neiesaistīt kompetentu institūciju, nosaka Ministru kabinets (Ministru kabineta noteikumiem Nr.99 “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju”). Tas attiecas arī uz tiem darba devējiem, kuri nekomerciālos nolūkos vai sava uzņēmuma vajadzībām veic darbības, kas atbilst minētajiem komercdarbības veidiem.

Ministru kabinets nosaka prasības kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos, kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta šo institūciju un speciālistu kompetence.

Sarežģīti? Uzticiet to mums!

Mēs piedāvājam:

 • darba aizsardzības sistēmas izveidi un uzturēšanu;
 • darba aizsardzības dokumentācijas un sistēmas audita veikšanu;
 • uzņēmuma atbilstības darba aizsardzības un ar to saistīto normatīvo aktu prasībām noteikšanu (ugunsdrošība, ķīmisko vielu un produktu drošība, bīstamo iekārtu drošība, u.c.);
 • darba vides iekšējās uzraudzības plānošanu;
 • darbinieku aptauju un anketēšanu;
 • darba vides iekšējās uzraudzības īstenošanu;
 • darba vides risku noteikšanu un izvērtēšanu;
 • indikatīvo darba vides mērījumu (apgaismojums, mikroklimats) veikšanu ar sertificētiem mērinstrumentiem;
 • laboratorisko mērījumu veikšanas organizēšanu, piesaistot akreditēto laboratoriju;
 • nepieciešamo kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšanu;
 • darba aizsardzības preventīvo pasākumu noteikšanu;
 • darba aizsardzības dokumentācijas izstrādi;
 • darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidi un politikas izstrādi;
 • obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšanu, tai skaitā OVP karšu izveidošanu;
 • darba aizsardzības instrukciju izstrādāšanu;
 • nodarbināto instruēšanu un apmācību darba aizsardzībā;
 • veikto darba aizsardzības pasākumu un to efektivitātes pārbaudi un kontroli;
 • konsultācijas darba aizsardzības, ugunsdrošības un darba tiesību jautājumos;
 • darba aprīkojuma tehnisko apkopju reģistra izstrādi;
 • darba aizsardzības koordinatora funkciju veikšanu būvobjektos;
 • uzņēmumu informēšanu un konsultēšanu par izmaiņām darba aizsardzības normatīvajos aktos;
 • piedalīšanos nelaimes gadījumu darbā un arodslimību cēloņu izmeklēšanā,
 • uzņēmuma pārstāvēšanu valsts institūcijās.

Mūsu rekvizīti

SIA „MK SAFE”
Reģ. Nr. 40103585364
Adrese: Beberbeķu 6.līnija 13, Rīga
Banka: A/S SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV78 UNLA 0050 0195 6531 7
Tel. +37129217496

Uzdod jautājumu

Jūsu vārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu ziņa