Ugunsdrošība

UgunsdzesamaisDarba aizsardzība un ugunsdrošība ir cieši blakus esošas nozares, tāpēc mēs saviem klientiem piedāvājam arī ugunsdrošības pakalpojumus, kuru veikšanu reglamentē normatīvie akti.

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma (Pieņemts: 24.10.2002. Stājas spēkā: 01.01.2003.) 9.pants. Atbildība par ugunsdrošību objektā

(1) Par ugunsdrošību objektā ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā, bet iznomātā (izīrētā) vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par ugunsdrošību ir atbildīgs nomnieks (īrnieks) vai cits lietotājs, ja tas paredzēts līgumā.

(2) Vairākām personām iznomātā vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par koplietošanas ugunsdrošības inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma ekspluatāciju atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošu normatīvo aktu prasībām ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā.

10.pants. Par ugunsdrošību objektā atbildīgo personu pienākumi

Ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašniekam (valdītājam), pārvaldniekam, nomniekam vai citam lietotājam, kas saskaņā ar līgumu ir atbildīgs par ugunsdrošību objektā, ir šādi pienākumi:

1) nodrošināt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu;

2) nodrošināt iespēju veikt valsts ugunsdrošības uzraudzību;

3) sniegt ar ugunsdrošības jautājumiem saistīto informāciju, ja amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi to pieprasa;

4) veikt ugunsaizsardzības sistēmu darbspējas pārbaudi, ja amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi to pieprasa;

5) ugunsgrēka gadījumā pildīt ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu amatpersonu norādījumus.

Ministru kabineta noteikumiem Nr.82 (Pieņemts: 17.02.2004. Stājas spēkā: 21.02.2004.) “Ugunsdrošības noteikumi” punktam Nr.

  1. Juridiskās personas vadītājam ir šādi pienākumi:

6.1. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu;

6.2. nodrošināt ugunsdrošības instrukcijas izstrādi saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu;

6.3. organizēt darbinieku instruēšanu ugunsdrošības jomā un par to izdarīt atzīmi Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā (1.pielikums);

6.4. izvērtēt iespējamā ugunsgrēka risku un, pamatojoties uz to, izstrādāt un īstenot ugunsdrošības pasākumus objektā;

6.5. nodrošināt apkures un ventilācijas iekārtu, elektroietaišu, citu inženiertehnisko iekārtu, tehnoloģisko un ražošanas iekārtu atbilstību ugunsdrošības prasībām, kā arī šajās iekārtās radušos bojājumu novēršanu;

6.6. nodrošināt valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora noteikto ugunsdrošības pasākumu izpildi;

6.7. nodrošināt objektu ar ugunsdzēsības tehniku, ugunsdzēsības ūdensapgādi, ugunsaizsardzības un ugunsdzēsības sistēmām, ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas ierīcēm, ugunsdzēsības aparātiem un inventāru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām, kā arī uzturēt šīs iekārtas un līdzekļus lietošanas kārtībā;

6.8. izstrādāt rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam objektos ar sprādzienbīstamu vidi un objektos, kuros var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas). Ne retāk kā reizi gadā saskaņā ar šo plānu organizēt praktiskās nodarbības, kā arī nodrošināt rīcības plāna izpildi ugunsgrēka gadījumā.

Veicam ugunsdrošības instrukciju izstrādi, civilās aizsardzības plānu izstrādi, darbinieku ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās apmācības ugunsdrošībā (dzēšana, evakuācija), ugunsdzēsības aparātu pārbaudi (mūsu rīcībā ir atbilstoši apmācīts speciālists un atbilstoši normatīvajiem aktiem aprīkots un sertificēts ugunsdzēsības aparātu apkopes punkts), kā arī veicam ugunsdzēsības inventāra tirdzniecību

ugunsdrosiba

Mūsu rekvizīti

SIA „MK SAFE”
Reģ. Nr. 40103585364
Adrese: Beberbeķu 6.līnija 13, Rīga
Banka: A/S SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV78 UNLA 0050 0195 6531 7
Tel. +37129217496

Uzdod jautājumu

Jūsu vārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu ziņa